@ Internatl Security Cluster on Facebook
LT | EN

International Security Cluster įgyvendinti projektai:

  • ""International Security Cluster" mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas kibernetinės saugos ugdymo srityje"

    Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0009

    „International Security Cluster“ (ISC) pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „International Security Cluster“ mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas kibernetinės saugos ugdymo srityje" Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0009.
Projekto tikslas - skatinti kibernetinės saugos srityje veikiančių įmonių bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

Projekto biudžetas: 173.452,66 Eur, iš jų ES dalis: 86.726,33 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017 m. sausio 20 d.

Numatoma įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. sausio 20 d.

Projekto metu numatoma:
  • klasterio nariams teikti verslo rėmimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas, skirtas skatinti narių bei išorės partnerių bendradarbiavimą, dalijimąsi informaciją, didinti klasterio efektyvumą;
  • vykdyti klasterio rinkodarą, siekiant didinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą, klasterio matomumą, žinomumą;
  • vykdyti konferencijas, seminarus, siekiant skatinti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą;
  • vykdyti rinkos tyrimus, reikalingus veiklos strategijos parengimui, siekiant užtikrinti klasterio veiklos tęstinumą,  kuriamų produktų bei visos vertės grandinės patrauklumą ir sėkmę.

Šių veiklų įgyvendinimas užtikrins klasterio plėtrą, leis pritraukti naujus narius, skatins narių bendradarbiavimą ir įgalins klasterio MTEP veiklų vykdymą. Artimiausius 3 metus viena iš pagrindinių ISC planuojamų vykdyti veiklų yra kurti inovatyvias mišriąsias kompetencijos ugdymo technologijas skirtas apmokyti specialistus dirbančius ar norinčius
įgyti žinių Informacinės saugos srityje.

Teiktos paraiškos: 

Studentų socialinio verslumo kompetencijų ugdymas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0014


         International Security Cluster projektu “Studentų socialinio verslumo kompetencijų ugdymo”, siekiama spręsti verslumo ugdymo problemas, kurios identifikuotos pagal 2015m. atliktą politikos ir programų apžvalgą jaunimo verslumo rėmimo Lietuvoje tema, kurią rengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pagal Vietos užimtumo ir ekonomikos plėtros programas, bendradarbiaujant su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties Generaliniu direktoratu. Šioje ataskaitoje įvardijamas reikšmingiausias trūkumas, kad verslumo ugdymas iki šiol nėra sėkmingai propaguojamas ir remiamas aukštojo mokslo sistemoje. Jaunimas neturi daug sektinų verslininkų pavyzdžių, kurie juos įkvėptų. ISC projekto įgyvendinimas kartu su partneriais, prisidėtų prie aukščiau aptartų verslumo ugdymo problemų sprendimo. Šio projekto dėka, išklausę visą bendrųjų įgūdžių soc. verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų kursą, dalyviai įgis žinių apie skaitmeninio verslo informacinių technologijų analizės sistemą ir jos struktūrą bei išmoks, naudojant naujausias technologijas, kaupti, analizuoti ir panaudoti soc. verslo sistemoje cirkuliuojančią informaciją, būtiną soc. verslo analizės operacijoms valdyti ir kontroliuoti. Mokymai bus skirti visiems skirtingų studijų sričių studentams ir dėstytojams. Pagrindiniai šio projekto uždaviniai: - Išmokyti jauną žmogų suvokti verslumą, gilinant teorines žinias formuoti supratimą apie verslo kūrimą ir patį verslą; - Išmokyti būti versliam: suteikti žinių apie verslo valdymą, dalinantis jau verslą įkūrusių verslininkų patirtimi; - Išmokyti būti verslininkais: suteikti žinių, motyvuoti bei paskatinti pradėti ir vystyti savo verslo idėją; - Ugdyti soc. atsakomybę: išmokyti identifikuoti socialines problemas bei jų sprendimui generuoti soc. verslo idėjas. Mokymams pasibaigus, dalyvių tarpusavio efektyvus bendradarbiavimas projekto metu, kuriant soc. verslo idėjas, virs bendromis soc. verslo idėjomis, kurias dalyviai galės įgyvendinti ateityje.


Copyright © 2015 - 2023 International Security Cluster